Мерки за безопасност при аварии

Възникването на аварии е малко вероятно, защото именно съоръженията, криещи опасности са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се модрнизират съгласно стандартите за сигурност.

Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на аварии никога не могат да се изключат технически или човешки грешки, както и природни катаклизми.

Изхождайки от характера на производство в Паралел ЕAД може да се прогнозират следните сценарии на рискови ситуации на аварии в дейността:

 • неконтролируеми разливи на химически вещества;
 • пожар в складовете за зреене и съхранение на пенополиуретан - възможно е да се случи поради човешка грешка и може да доведе до отделяне на токсични газове в атмосферата.

Във фирмата се извършва периодично актуална оценка на риска, за да се сведат до минимум последствията от подобни инциденти. Предвидени са следните мероприятия:

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДРОБНОСТИ
По съоръженията
 • Системи за следене на трасетата (камери), входовете към сградите и около тях;
 • Автоматични системи за пожароизвестяване, пожарогасене и вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.
По организацията на експлоатацията
 • Инструкции, планове и проверочни списъци дават наставления за процедурите и подхода при извънредни ситуации;
 • Изградени са системи за оповестяване и комуникация с ръководството на предприятието и аварийните служби;
 • Периодични обучения и практически упражнения и тренировки на аварийно-спасителната група и санитарното звено.
По аварийните групи
 • Алармиране на аварийните групи (аварийно-спасителна група, обектов санитарен пост, ПОбект.К за ЗРСл.) е регламентирано в Аварийния план на дружеството;
 • Кабинет със специалист по „Здраве и безопастност при работа" и медицинска сестра, са на разположение за оказване на помощ при аварийни и бедствени ситуации.
Мероприятия за отстраняване на последствията от аварии
 • Всички мероприятия се ръководят от вътрешни и външни аварийни групи, от отговорни представители на фирмата и от компетентните ведомства;
 • Подробностите са представени в Аварийния план на дружеството;
 • Алармената система на фирмата;
 • Система за съобщаване и информация (за компетентните ведомства, в самата фирма, за медиите и обществеността).
Координация
 • Споразумение между Община Севлиево (РС ПБЗН, РПУ, МБАЛ) и Паралел ЕАД относно взаимодействие при авариини ситуации.

 

За бързото преодоляване на аварийните ситуации е особено важно, предвид сериозността на обстановката, всички действия да протичат съгласувано. Това се гарантира от тясното взаимодействие на всички споменати в Аварийния план компетентни органи.